پنچرگیری

به یاد داشته باشید پیش از تایید نهایی درخواست، درباره‎ی قیمت قطعات مورد نیاز با کارشناس ما به توافق برسید. پرداخت هزینه‎ی قطعات لازم و یا تهیه‎ی آن‎ها بر عهده‎ی خدمت گیرنده است و کارشناس، تنها متعهد به ارائه‎ی خدمت است.

0
217

تعمیر قطعات جانبی خودرو

به یاد داشته باشید پیش از تایید نهایی درخواست، درباره‎ی قیمت قطعات/مواد مورد نیاز با کارشناس ما به توافق برسید. پرداخت هزینه‎ی موارد مذکور و یا تهیه‎ی آن‎ها بر عهده‎ی خدمت گیرنده است و کارشناس، تنها متعهد به ارائه‎ی خدمت است.

0
204

تعمیر موتور خودرو و موارد مرتبط

برای هرگونه تعمیر خودرو و یا سرویس آن از مکانیک‎های حرفه‎ای ما بهره بگیرید. به خاطر داشته باشید پیش از تایید نهایی درخواست، درصورت نیاز به تامین قطعات یدکی با مکانیک درباره قیمت آن‎ها و یا بردن خودرو به تعمیرگاه مجاز به توافق نهایی برسید. پرداخت هزینه‎ی مربوط به قطعات بر عهده‎ی درخواست دهنده می باشد و تنها ارائه‎ی خدمت جز وظائف کارشناس بده-بستان است.

0
208

صافکاری/رنگ

به یاد داشته باشید پیش از تایید نهایی درخواست، درباره‎ی قیمت قطعات/مواد مورد نیاز با کارشناس ما به توافق برسید. پرداخت هزینه‎ی موارد مذکور و یا تهیه‎ی آن‎ها بر عهده‎ی خدمت گیرنده است و کارشناس، تنها متعهد به ارائه‎ی خدمت است.

0
219

مکانیکی

به یاد داشته باشید پیش از تایید نهایی درخواست، درباره‎ی قیمت قطعات/مواد مورد نیاز با کارشناس ما به توافق برسید. پرداخت هزینه‎ی موارد مذکور و یا تهیه‎ی آن‎ها بر عهده‎ی خدمت گیرنده است و کارشناس، تنها متعهد به ارائه‎ی خدمت است.

0
228