جوشکاری و آهنگری

تمام خدمات ارائه شده توسط یک جوشکار را می‎توانید اینجا سفارش دهید. به یاد داشته باشید پیش از تایید نهایی درخواست، درباره‎ی قیمت قطعات مورد نیاز با کارشناس ما به توافق برسید. پرداخت هزینه‎ی موارد مذکور و یا تهیه‎ی آن ها بر عهده‎ی خدمت گیرنده است و کارشناس، تنها متعهد به ارائه‎ی خدمت است.

0
186

سنگ‎کاری

تمام خدمات ارائه شده توسط یک سنگ‎کار را می‎توانید اینجا سفارش دهید. به یاد داشته باشید پیش از تایید نهایی درخواست، درباره‎ی قیمت مواد مورد نیاز با کارشناس ما به توافق برسید. پرداخت هزینه‎ی موارد مذکور و یا تهیه‎ی آن ها بر عهده‎ی خدمت گیرنده است و کارشناس، تنها متعهد به ارائه‎ی خدمت است.

0
100

‎شیشه‎بری

به یاد داشته باشید پیش از تایید نهایی درخواست، درباره‎ی قیمت مواد مورد نیاز با کارشناس ما به توافق برسید. پرداخت هزینه‎ی موارد مذکور و یا تهیه‎ی آن ها بر عهده‎ی خدمت گیرنده است و کارشناس، تنها متعهد به ارائه‎ی خدمت است.

کابینت

ساخت و نصب کابینت. به یاد داشته باشید پیش از تایید نهایی درخواست، درباره‎ی قیمت مواد مورد نیاز با کارشناس ما به توافق برسید. پرداخت هزینه‎ی موارد مذکور و یا تهیه‎ی آن ها بر عهده‎ی خدمت گیرنده است و کارشناس، تنها متعهد به ارائه‎ی خدمت است.

کاشی‎کاری

تمام خدمات ارائه شده توسط یک کاشی‎کار را می‎توانید اینجا سفارش دهید. به یاد داشته باشید پیش از تایید نهایی درخواست، درباره‎ی قیمت مواد مورد نیاز با کارشناس ما به توافق برسید. پرداخت هزینه‎ی موارد مذکور و یا تهیه‎ی آن ها بر عهده‎ی خدمت گیرنده است و کارشناس، تنها متعهد به ارائه‎ی خدمت است.

کاغذ‎دیواری

تمام خدمات ارائه شده توسط یک نصاب کاغذ‎دیواری را می‎توانید اینجا سفارش دهید. به یاد داشته باشید پیش از تایید نهایی درخواست، درباره‎ی قیمت مواد مورد نیاز و جزئیات کار، با کارشناس ما به توافق برسید. پرداخت هزینه‎ی موارد مذکور و یا تهیه‎ی آن ها بر عهده‎ی خدمت گیرنده است و کارشناس، تنها متعهد به ارائه‎ی خدمت است.

گچ‎کاری

به یاد داشته باشید پیش از تایید نهایی درخواست، درباره‎ی قیمت مواد مورد نیاز با کارشناس ما به توافق برسید. پرداخت هزینه‎ی موارد مذکور و یا تهیه‎ی آن ها بر عهده‎ی خدمت گیرنده است و کارشناس، تنها متعهد به ارائه‎ی خدمت است.

0
103

نجاری

تمام خدمات ارائه شده توسط یک نجار را می‎توانید اینجا سفارش دهید. به یاد داشته باشید پیش از تایید نهایی درخواست، درباره‎ی قیمت مواد مورد نیاز با کارشناس ما به توافق برسید. پرداخت هزینه‎ی موارد مذکور و یا تهیه‎ی آن ها بر عهده‎ی خدمت گیرنده است و کارشناس، تنها متعهد به ارائه‎ی خدمت است.

0
190

نقاشی ساختمان

تمام خدمات ارائه شده توسط یک نقاش ساختمان را می‎توانید اینجا سفارش دهید. به یاد داشته باشید پیش از تایید نهایی درخواست، درباره‎ی قیمت و برند مواد مورد نیاز با کارشناس ما به توافق برسید. پرداخت هزینه‎ی موارد مذکور و یا تهیه‎ی آن ها بر عهده‎ی خدمت گیرنده است و کارشناس، تنها متعهد به ارائه‎ی خدمت است.

0
206