پرده‎شویی

به یاد داشته باشید پیش از تایید نهایی درخواست، درباره‎ی قیمت مواد مورد نیاز برای شست‎و‎شو با کارشناس ما به توافق برسید. پرداخت هزینه‎ی مواد مذکور و یا تهیه‎ی آن‎ها بر عهده‎ی خدمت گیرنده است و کارشناس، تنها متعهد به ارائه‎ی خدمت است.

0
233

خشک‎شویی

انواع خدمات ارائه شده در خشک‎شویی‎ها در اینجا ارائه می‌شود. به یاد داشته باشید پیش از تایید نهایی درخواست، درباره‎ی قیمت مواد مورد نیاز برای خشک‎شویی با کارشناس ما به توافق برسید. پرداخت هزینه‎ی مواد مذکور بر عهده‎ی خدمت گیرنده است و کارشناس تنها متعهد به ارائه‎ی خدمت است.

0
202

فرش/قالی‎شویی

به یاد داشته باشید پیش از تایید نهایی درخواست، درباره‎ی هزینه‎ی حمل با کارشناس ما به توافق برسید. پرداخت هزینه‎ی مواد لازم برای شست‎و‎شو/ حمل بار بر عهده‎ی خدمت گیرنده است و کارشناس، تنها متعهد به ارائه‎ی خدمت است.

0
233

مبل‎شویی

به یاد داشته باشید پیش از تایید نهایی درخواست، درباره‎ی قیمت و کیفیت مواد مورد نیاز شست‎و‎شو با کارشناس ما به توافق برسید. پرداخت هزینه‎ی موارد مذکور و یا تهیه‎ی آن ها بر عهده‎ی خدمت گیرنده است و کارشناس، تنها متعهد به ارائه خدمت است.

0
207